ᑐᕌᖓᔪᖅ

 

2018-ᒧᑦ ᖃᖓᒃᑰᖓᔪᖅ   ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕆᑦ ᑕᒡᕗᖓ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᕐᒧᑦ ᐅᑉᓗᒥᒨᓕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐅᖃᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓄᑦ

ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓃᑦ   ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔪᑦ 2017-ᒥᑦ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ

 

 

 

View the 2018 Kivalliq Trade Show schedule & directory.

Comments are closed.