ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᖅᓱᖅᑎᐅᕕᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑕᐅᑉᓗᑎᑦ? ᓴᓇᓯᒪᔭᖕᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᐱᑦ?

ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓗᑎᑦ ᐃᓚᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᓯᑎᐱᕆ 24-ᒥᑦ 26-ᒧᑦ, 2018. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐱᔾᔪᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᑦ (ᓂᕆᔭᒃᓴᐃᑦ, ᑎᖕᒥᓲᒃᑰᕈᑏᑦ, ᑐᔪᕐᒥᕖᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂᑦ), ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕆᓗᒋᑦ ᓴᓇᔭᖏᑦ ᐅᑉᓗᕐᒥᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᑉᓗᕐᒥᑦ ᐊᔪᕈᖕᓃᖅᓴᓂᕐᒧᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᑕᐅᑐᕋᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ (ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᑐᒡᓕᐊᖑᓕᖅᐸᑦ ᓯᑎᐱᕆ 25-ᒥᑦ, 2018 ᒫᓃ ᐅᓗᔪᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ).

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑏᑦ 19-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.

 

ᐱᓗᒍ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ

ᑐᑭᓯᐊᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᐊᒪ ᑯᕉᒍ, ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᐅᖃᓘᑎ: (867) 857-6788
arts@kivalliqtradeshow.ca

Comments are closed.